Prawo Karne

Do jednej z największych pasji mecenas Siadlak z pewnością można zaliczyć prawo karne. Na samym początku należy jednak objaśnić, iż obecnie adwokat w procedurze karnej może pełnić dwojaką rolę: obrońcy (gdy reprezentuje podejrzanego, oskarżonego albo skazanego) oraz pełnomocnika (np. kiedy podejmuje się działań na rzecz pokrzywdzonego, a w późniejszym etapie oskarżyciela posiłkowego). Oczywiście zadania takiego nie może podjąć się jednocześnie w tej samej sprawie.

POKRZYWDZONY

Może natomiast zdarzyć się, że adwokat zasiądzie na rozprawie obok oskarżyciela publicznego – prokuratora. Z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy pokrzywdzony złoży oświadczenie, że chce wstąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego i w związku z tym ustanowi fachowego pełnomocnika. Zawodowy pełnomocnik może na rzecz pokrzywdzonego sporządzić również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zażalenie na postanowienie Prokuratora o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a nawet złożyć pozew cywilny, który w procedurze karnej określany jest mianem „powództwa adhezyjnego”.

PODEJRZANY/OSKARŻONY/SKAZANY

Zazwyczaj jednak zawód adwokata kojarzy się z rolą obrończą. Co ważne nie odnosi się ona wyłącznie do samego postępowania przed sądem odpowiednio I lub II instancji, czy Sądem Najwyższym. Obrońca może zostać bowiem ustanowiony już w toku postępowania przygotowawczego. Wówczas może uczestniczyć w wielu, istotnych z punktu widzenia dalszego przebiegu procesu karnego, czynnościach – takich jak np. oględziny, przesłuchanie czy eksperyment procesowy, które często mają charakter jednorazowy i nie będą mogły być powtórzone w przyszłości.

Z pomocy prawnej obrońcy mogą skorzystać także skazani. Kodeks karny wykonawczy oraz inne ustawy karne przewidują szereg możliwości, które pozwalają m. in. na wcześniejsze opuszczenie jednostki penitencjarnej w wyniku np. warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary czy też na wystąpienie o przerwę albo o odroczenie wykonania kary. Popularnym rozwiązaniem w ostatnim czasie stała się także tzw. „obrączka”, która pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kingi Dagmary Siadlak zapewnia pomoc prawną w obu opisanych powyżej rolach i na wszystkich etapach oraz we wszystkich rodzajach (a więc w postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym, w trybie przyspieszonym, o wznowienie postępowania) postępowania karnego, a także w sprawach o wykroczenia i w sprawach nieletnich.

Mecenas Siadlak posiada także doświadczenie w zakresie postępowania związanego z europejskim nakazem aresztowania.
Ta strona używa plików cookies